กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า เร่งพัฒนาปรับปรุงท่าเรือ สู่ความเป็นมาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมรองรับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อประชาชนผู้สัญจรทางน้ำจะได้รับความสะดวกสบายและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

           นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้มีการพัฒนาการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เพียงพอและสามารถรองรับการใช้งานของผู้โดยสารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น เช่น รถไฟฟ้า รถประจำทาง ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำแผนการพัฒนาการให้บริการท่าเรือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการเพิ่มศักยภาพพร้อมยกระดับการโดยสารทางน้ำในทุกมิติ รวมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งในรูปแบบอื่น อาทิ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน รถเมล์ และแหล่งเที่ยวโดยรอบท่าเรือ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแล้วเสร็จจำนวน 10 ท่าเรือได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือโอเรียนเต็ล ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือท่าดินแดง ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือราชินี ท่าเรือเทเวศร์ และท่าเรือนนทบุรี สำหรับท่าเรืออื่นๆ กรมเจ้าท่าจะเร่งดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

          ทั้งนี้ นอกจาการปรับปรุงท่าเทียบเรือ ติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งรูปแบบอื่น กรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญแก่ผู้มาใช้บริการภายในท่าเรือ โดยได้ทำการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและห้องน้ำสำหรับผู้พิการในรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม ได้มาตรฐาน สะอาด และสะดวกสบาย เพื่อให้ประชาชนรวมถึงผู้พิการและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการใช้บริการระหว่างเดินทางมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทาง เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ซึ่งบางสถานที่ยังไม่มีห้องสุขาให้บริการ สำหรับขนาดของห้องน้ำของแต่ละท่าเรือ เกณฑ์การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่านท่าเรือ โดยกรมเจ้าท่าได้ออกแบบไว้ 2 ขนาด ได้แก่ 1.ขนาด M ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง 2.ขนาด S ประกอบด้วย ห้องนํ้าชาย และห้องน้ำหญิง 1 ห้อง ห้องน้ำผู้พิการ 1 ห้อง  ซึ่งปัจจุบันได้ทำการก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ ได้แก่ ท่าเรือสะพานพุทธ และท่าเรือเทเวศร์ ก่อสร้างขนาดไซต์ S ท่าเรือนนทบุรี และท่าเรือกรมเจ้าท่า ก่อสร้างขนาดไซต์ M ซึ่งเป็นห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวกสบาย ร่วมกับการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบท่าเรือให้เกิดความสวยงาม  เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือและทางบก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการโดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเชื่อมต่อระบบ รถ ราง เรือ ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้บริการด้านคมนาคมได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พัชรพล ปานรักษ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ