ทางรอดเศรษฐกิจ! อำเภอรัตนบุรี ติดตามขับเคลื่อนต้นแบบ “โคก หนอง นา” โมเดล

สุรินทร์-อำเภอรัตนบุรี ติดตามขับเคลื่อนต้นแบบ “โคก หนอง นา” โมเดล ทางรอดเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2565 นาย คเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดเผยว่า นายกฤติศักดิ์ อันภักดี ประมงอำเภอรัตนบุรี ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านการประมง ตำบลธาตุ เพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ด้านประมงในชุมชน และ การเลี้ยงสัตว์น้ำในครัวเรือนเพื่อบริโภค ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร เป็นพื้นที่เกษตรผสมผสาน ปลูกพืช และ เลี้ยงสัตว์ที่หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน ในรูปแบบการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สำหรับ แกนนำที่เข้าร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการออกแบบ และ ปรับพื้นที่ตามลักษณะภูมิสังคม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” จนพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยการจัดการพื้นที่ ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ เป็นแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ และ การสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน.

ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม