อบจ.โคราช อนุมัติงบ 15 ล้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ 2 หมู่บ้าน พื้นที่อำเภอเสิงสาง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ,นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายอำนาจ สมน้อยนายก อบต.สุขไพบูลย์ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และลงนาม 3 ฝ่ายบันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ จากไร่นางบุญถิ่น ไม้น้อยเชื่อม บ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาง 4,200 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 15,350,000 บาท

นายอำนาจ สมน้อยนายก อบต.สุขไพบูลย์ เปิดเผย สืบเนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว อบตก็ไม่มีงบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้างถนน จึงได้ประสานขอ อบจ.อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ จากไร่นางบุญถิ่น ไม้น้อย เชื่อม บ้านสระประทีปตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนสภาพปัจจุบันเป็นหลุมบ่อ ขรุขระ ซึ่งเมื่อได้รับการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราษฎรในพื้นที่ก็จะมีการเดินทางสัญจรดีขึ้น มีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ด้านการศึกษา และด้านการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดสรรงบประมาณ มาเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในอำเภอเสิงสาง เป็นงบประมาณในปี 2564 จำนวน 14 โครงการ เป็นจำนวนงบประมาณ 108,860,000 บาทและในปี 2565 ยังได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาในส่วนของอำเภอเสิงสาง อีกจำนวน 5 โครงการ เป็น จำนวนเงิน 49,808,600 บาท ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ จากไร่นางบุญน ไม้น้อย เชื่อมบ้าน สระประทีป ตำบลเสิ่งสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ก็เป็นโครงการที่อยู่ใน งบประมาณ ปี 2564 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนเงิน 15,350,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความภาคภูมิใจในการพัฒนาแม้จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ด้วยความตระหนักถึงการได้ช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา ทำให้การคมนาคม การขนส่ง สินค้า พืชผลด้านการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้ง ทำให้เกิดความปลอดภัยใน การเดินทางเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่.

ภาพ/ข่าว ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม