องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา

นครราชสีมา-พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 1,840 ราย


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล จังหวัดนครราชสีมา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) ประจำปีการศึกษา 2563-2564โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยงผู้รับใบอนุญาต รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ
.
ในการนี้ มีผู้เข้ารับปริญญาบัตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายกำปั่น นิธิวรไพบูรณ์ (กำปั่น บ้านแท่น) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หลักสูตรและการเรียนการสอน)


ทั้งนี้ วิทยาลัยนครราชสีมาดำเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่ 19 โดยเปิดสอนรวมทั้งสิ้น 22 หลักสูตร ในระดับปริญญาโท จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู ในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คณะ (15 หลักสูตร) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์

สำหรับปีการศึกษา 2563-2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรทั้งสิ้น 1,840 ราย ประกอบด้วย มหาบัณฑิต จำนวน 523 ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 328 ราย และบัณฑิต จำนวน 989 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสอง เข้ารับเหรียญ จำนวน 108 ราย.


ภาพ-ข่าว กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม