รมช.ศึกษาฯ มอบโล่ ชนะเลิศ ประกวดระเบียบแถว ร.ร.บ้านท่าสว่าง-ว.เทคนิคกันทรารมย์

ศรีสะเกษ-รมช.ศึกษาธิการ มอบธง โล่รางวัล ประกวดระเบียบแถว ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ให้แก่ ร.ร.บ้านท่าสว่าง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 13 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งมอบธง โล่รางวัล ประกวดระเบียบแถว ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ให้แก่ ร.ร.บ้านท่าสว่าง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มอบวุฒิบัตรวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด และมอบมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักลูกเสือแห่งชาติ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ สจ.ศรีสะเกษ ผู้แทนนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 ส่วนราชการต่าง ๆ คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ ให้การต้อนรับ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้น้อมนำความสำเร็จของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้การดำเนินงานจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ขอพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาดำเนินการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน/ และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ซึ่งนอกจากได้พระราชทาน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” แล้ว ยังพระราชทาน “ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความร่วมจิตร่วมใจถวายงานของเหล่าลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือต่อโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การดำเนินงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ลูกเสือจังหวัดคัดเลือก โดยให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด และดำเนินการขยายผลการน้อมนำเรื่อง “จิตอาสาพระราชทาน” ไปยังผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จ.ศรีสะเกษ ขึ้นในครั้งนี้ มีบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 4 0 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค. 64 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค.64 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 ต.ค.64 วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำ จ.ศรีสะเกษ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ จากคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ขอพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาดำเนินการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือให้มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลูกเสือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับเยาวชนของชาติ และผู้ที่เป็นลูกเสือคือ ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น โดยภาพลักษณ์และคุณค่าของการลูกเสือ ที่กล่าวนี้ เกิดจากการบ่มเพาะและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนับ 100 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ของคนในชาติและสังคมโลก ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้นำหลักการของจิตอาสา คือ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่ผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ สมัครใจ ซาบซึ้งใจ และปิติสุขที่ได้เสียสละเวลา แรงกายแรง สติปัญญาในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดย ไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของลูกเสือในการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและสนองพระราชดำริ ในการปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลูกเสือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ทำความดีด้วยหัวใจมีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดนโยบายจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขัดทำร่างหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 สำนักงานลูกเสือแห่งชาตีนำเสนอร่างหลักสูตรการฝึกอบรมถึงสำนักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทานหลักสูตรการฝึกอบรม และขอพระราชทานตราสัญลักษณ์ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันนี้ ถือเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดที่ทุกคนได้รับโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลของกิจกรรมในวันนี้ จะทำให้ทุกคนรู้และเข้าใจ ได้ซาบซึ้งในความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเยาวชนไทยและประชาชนทุกคนของพระองค์ และขอชื่นชม ร.ร. นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจำปี 2564.

ข่าว / ภาพ ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม