กรมทหารราบที่ 8 ลงพื้นที่แนะแนวทางการรับราชการ สร้างโอกาสเป็นนักเรียนนายสิบ ปี 2565

ขอนแก่น–กรมทหารราบที่ 8 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะแนวทางการรับราชการ สร้างโอกาสเป็นนักเรียนนายสิบ ปี 2565

วันที่ 2 พ.ย.2564 ที่ ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลต้นน้ำ คือทหารกองประจำการที่มีความมุ่งมั่น มีใจรัก และจิตอาสา ส่งเสริมต่อยอดสู่เส้นทางของทหารอาชีพอย่างเป็นระบบ

โดยปีงบประมาณ 2565 จะคัดเลือกบุคคลเป็นนายทหารชั้นประทวน คัดเลือกจากหน่วยต้นสังกัดและจากส่วนกลาง โดยแบ่งเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2500 นาย แยกเป็นโควตาทหารกองประจำการ จำนวน 2,000 นาย โควตาบุคคลพลเรือน จำนวน 500 นาย, คัดเลือกจากทหารกองหนุนในส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ 5 เหล่า ( เหล่าทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง และทหารสื่อสาร) จำนวน 200 นาย, คัดเลือกเป็นทหารอาสา 300 นาย และคัดเลือกจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี จำนวน 80 นาย รวมทั้งสิ้น 3,080 นาย
โดยสั่งการให้ ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะแนวทางการรับราชการ สร้างโอกาสเป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 – 5 ม.ค.65 ผ่านทางระบบสมัครสอบออนไลน์ ของกองทัพบก ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ให้กับเด็กๆ ผู้ปกครองที่สนใจ ในพื้นที่ อ.เมือง ,อ.มัญจา และ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้มีโอกาสก้าวสู่เส้นทางทหารอาชีพ อาทิ นักเรียนสังกัดโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์, นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และนักเรียนในสถานสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนเพิ่มโควตาให้กับบุตรของกำลังพล และบุตรที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก.

ภาพ : จาก ร.8

เรื่องที่คุณอาจสนใจ