อาสารับใช้! “พะนม” ผู้สมัคร นายก.อบต.ดอนเมือง พร้อมยกระดับ ถนน น้ำ ไฟ ทั่วทุกพื้นที่

นครราชสีมา”พะนม” ผู้สมัคร นายก.อบต.ดอนเมือง โคราช อาสารับใช้ประชาชน สานต่องานเก่าก่องานใหม่ ยกระดับ ถนน น้ำ ไฟ ทั่วทุกพื้นที่

วันที่ 5 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ผู้สมัครนายกฯและสมาชิก เริ่มติดป้ายหาเสียง พร้อมทั้งออกพบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อบอกเล่านโยบายต่างๆให้กับประชาชนในการตัดสินใจในการเลือก เข้าไปทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน

นายพะนม ดีจันทึก ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า อบต.ดอนเมือง มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน หากได้รับเลือกเข้าไปทำงาน จะสานงานเก่าก่องานใหม่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทั้ง บำรุงรักษาระบบประปา ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางสัญจรทางบก ประกอบด้วย ถนนและผิวจราจรประเภทต่าง ๆ รวมทั้งขยายโครงข่ายถนนให้เชื่อมโยง ถึงกันระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการและบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง ดำเนินการการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ศาลาประชาคม เสียงตามสาย นอกจากนี้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ,ดำเนินการการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ประชน นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้ชาวตำบลหนองไม้ไผ่มีความสุขสมบูรณ์ โดยเน้นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนด้านการเกษตร พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เช่น ฝึกอบรมอาชีพ จัดหาอาชีพเสริม ส่งเสริมสินค้า OTOP ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มฝึกอาชีพทุกหมู่บ้านในตำบล การแก้ปัญหาและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แก่เกษตรกร โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข การพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม เพื่อลดช่องว่างในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับชุมชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติในรูปแบบ การควบคุมและป้องกันโรค เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิใช้เสียงกันให้มากๆเลือกผู้สมัครนายกฯ และสมาชิก ที่คิดว่าจะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง ในพื้นที่ตำบลและเลือกคนดีเข้าไปทำงาน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา.

ภาพ-ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี พรรคเสรีรวมไทยลุยหาเสียง ในงานไหว้แปะกง มีชาวชลบุรีร่วมงานกว่า 700 คน

ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 ชลบุรี พรรคเสรีรวมไทยลุยหาเสียง ในงานไหว้แปะกง มีชาวชลบุรีร่วมงานกว่า 700 คน

Read More »

ผู้เลี้ยงไก่ ร้อง “ลุงตู่-ลุงต่อ” ตรวจสอบกรมปศุสัตว์ จัดสรร โควตาส่งออกไก่ไม่เป็นธรรม

ผู้เลี้ยงไก่ ร้อง “ลุงตู่-ลุงต่อ” ตรวจสอบกรมปศุสัตว์ จัดสรร โควตาส่งออกไก่งวงไม่เป็นธรรม

Read More »

ข่าวยอดนิยม