ร.10 ในหลวง พระราชทานทรัพย์ 6.4 แสน ช่วยเหลือโรงเรียนที่เป็นสถานกักตัวผู้ป่วยโควิดใน จ.ศรีสะเกษ

นครราชสีมา-พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือโรงเรียนที่เป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 13 โรงเรียนทั้งจังหวัดศรีสะเกษ รวมเป็นเงินพระราชทานทั้งสิ้น 641,110 บาท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น เพื่อมอบเงินทุนพระราชทานให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่ได้จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพิ่มสูงขึ้นและมีการระบาดไปทั่วประเทศส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ที่ทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงพยาบาล สนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดศรีสะเกษ

ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี กล่าวต่อไปว่า ซึ่งภายหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัว ศูนย์พักคอยแล้วเสร็จและเมื่อมีการส่งคืนพื้นที่อาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว/สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน จำนวน 13 แห่งทั้งจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 7 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 238,990 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน3 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 71,920 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 29,650 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน 2 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 300,550 บาท (สามแสนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินพระราชทานทั้งสิ้น 641,110 บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของจังหวัดศรีสะเกษต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ