เปิดเวทีชี้แจงโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร เลี่ยงเมืองศรีสงคราม

นครพนม-เปิดเวทีชี้แจงโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร เลี่ยงเมืองศรีสงคราม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสงครามที่กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวงขึ้นตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีความสำคัญในการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเป็นประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าบริเวณชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำเภอศรีสงครามเป็นอำเภอหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางหลวงสายหลักที่ผ่านตัวเมืองมีเขตทางคับแคบ จึงไม่สามารถก่อสร้างขยายช่องทางจราจรเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ และจำเป็นต้องมีการพัฒนาทางเลี่ยงตัวเมืองศรีสงครามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการขนส่ง เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตชุมชนด้วยการระบายการจราจรไปสู่พื้นที่อำเภอข้างเคียงที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทางถนน ทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ

โดยการดำเนินงานในขั้นตอนนี้เป็นระยะเริ่มต้นของการศึกษา โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องทางจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสงคราม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการนำไปพิจารณาประกอบ ในการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น และประเด็นข้อกังวลต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ โดยพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ มีจุดเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข 2032 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 2132 (ท่าแร – ศรีสงคราม) และมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านลำน้ำอูน ไปสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 2177 (ศรีสงคราม – อากาศอำนวย) ซึ่งในการดำเนินงานนั้นจะต้องสอดคล้องกับโครงการของกรมทางหลวงในบริเวณใกล้เคียง และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกทางจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ลดผลกระทบต่อชุมชน สภาพแวดล้อมในพื้นที่ เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยและมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวง ไม่ว่าจะเป็น การสำรวจและคาดการณ์ปริมาณจราจรและวิเคราะห์ระดับการให้บริการ งานสำรวจแนวทางและระดับ งานสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การออกแบบรายละเอียดงานทาง การออกแบบรายละเอียดทางแยก ออกแบบโครงสร้างชั้นทาง การวิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง การออกแบบโครงสร้างสะพาน โครงสร้างทางแยกต่างระดับ อาคารระบายน้ำและโครงสร้างอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า สถาปัตยกรรม และการทางด้านสิ่งสาธารณูปโภค รวมถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนมีส่วนร่วม.

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครพนม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ