เปลี่ยนแปลงชั้นยศกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย – พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เปลี่ยนแปลงชั้นยศกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย กรณี พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ

27 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชั้นยศกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค คงเหลือจํานวน 26 คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณี พรรคเพื่อไทย ขอเปลี่ยนแปลงชั้นยศของ พลตํารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ตําแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้รับทราบ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ว่ามีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ โดยลําดับที่ 1 ได้แก่ พลตํารวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้รับพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลจากเดิมเป็น “พลตํารวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง

CR : ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ