น้ำตาท่วม องค์การค้า สกสค. สั่งเลิกจ้างฟ้าผ่าพนักงาน 961 ราย

น้ำตาท่วม องค์การค้า สกสค. สั่งเลิกจ้างฟ้าผ่าพนักงาน 961 ราย

จากปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวอยากทำให้หลายๆ หน่วยงานไม่สามารถประคองกิจการต่อไปได้ ซึ่งล่าสุด มีรายงานว่า มีคำสั่งองค์การค้าของ สกสค. ที่ 85/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. มีใจความว่า ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีหน้าที่บริหารส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติ ในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี องค์การค้าของ สกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภารกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16(5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของ สกสค. พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนังานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 961 ราย โดยให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.”

ขณะเดียวกัน ทางเพจ รวมพลคนรักองค์การค้าของ สกสค. ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอให้ทุกคนตั้งสติให้มั่น ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอ ตอนนี้สหภาพฯ กำลังหาทางแก้ไขอยู่ คำสั่งอัปยศ 85/2563”

เรื่องที่คุณอาจสนใจ