นายก อบต.หนองหญ้าขาว โคราช ชูนโยบาย ปรับโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำสะอาด เน้นตรวจสอบได้

นายก อบต.หนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว หญิงแกร่ง แห่งเมืองโคราช ชูนโยบาย ปรับโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำสะอาด ดึงชาวบ้านมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้

วันที่ 24 มกราคม 2565 นางเอมอร มะโนมั่น นายก อบต.หนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังจากเข้ามารับตำแหน่งเป็นนายกหญิงคนแรก ได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยกำหนดสถานะภาพ ความต้องการและแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การดำเนินการ บรรลุตามเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของชุมชน

ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความเข้าใจและ การส่งเสริม การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , การแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 , การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคนชรา เด็ก หรือผู้พิการ ในพื้นที่ ในส่วนเรื่องการศึกษาจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในตำบลหนองหญ้าขาว ให้สุดความสามารถ

นอกจากนี้ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะมูลฝอย ที่จะต้องมีระบบกำจัดการอย่างเป็นรูปธรรม สะอาด ปลอดภัย จากมลพิษ, ในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ในเชิงภาคการเกษตรเพื่อความสะดวกสบายของเกษตรกร ในการขนสินค้าออกไปขาย รวมไปถึงไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน ก็ต้องเข้าถึงในทุกหมู่บ้าน หรือจุดเสี่ยงที่ชาวบ้านจะเดินทางสัญจร เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุอาชญากรรม และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาแหล่งน้ำ คนในชุมชนจะต้องได้ใช้น้ำที่สะอาด และเพียงพอในทุกหมู่บ้าน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดของคณะบริหาร คือต้องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ประชาชน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง ทันใจ และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้และไว้วางใจให้ตนเข้ามาบริหารงานแทนพี่น้องประชาชน ซึ่งจะทำตามที่สัญญากับชาวบ้าน และจะพัฒนา ตำบลหนองหญ้าขาว ให้สุดความสามารถ.

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม