อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. หนุนกระท่อมไทย พืชเศรษฐกิจใหม่ ก้าวไกลไปทั่วโลก

วันที่ 10 เมษายน 2566 Mr. Jakub Zientala, Govermental Affairs Manager ตัวแทนคณะกลุ่มพันธมิตรกระท่อมยุโรป ( European Kratom Alliance: EKA) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำเข้าและส่งเสริมการใช้พืชกระท่อมในสหภาพยุโรปด้านอาหาร ยา และการแพทย์ พร้อมด้วยคู่ค้าจากประเทศอินเดีย ตัวแทนกลุ่มพันธมิตรกระท่อมไทย (Thai Kratom Alliance:TKA) ซึ่งเป็นกลุ่มส่งเสริมการปลูกแปรรูป และส่งออกพืชกระท่อม ครบวงจรอย่างเป็นระบบ นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์อรุณฉาย เตมียเวส ดร.นพดล โปธิตา ประธานกรรมการบริษัท กระท่อมอินโนเวชั่น จำกัด และผู้ประกอบการธุรกิจกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เข้าศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรมพืชกระท่อม

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ และร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดพืชกระท่อมในยุโรปและอินเดีย หลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆในการนำเข้า – ส่งออก พืชกระท่อมในเชิงพาณิชย์ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center)

ซึ่งมีการศึกษาจีโนมของกระท่อม วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระท่อมเพื่อให้มีสารสำคัญสูงขึ้น เยี่ยมชมศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญและหาสารปนเปื้อนในพืชกระท่อม ช่วยให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เพาะปลูกได้มาตรฐานและปลอดภัย ก่อนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมกระท่อม (Kratom Innovation Center)

ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ช่วยให้กลุ่มพันธมิตรกระท่อมยุโรปได้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจซื้อขายพืชกระท่อมจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรปและตลาดโลกในลำดับต่อไป และผู้ประกอบการธุรกิจกระท่อมของไทยได้นำความรู้ไปพัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพืชกระท่อมไทยในเวทีโลก อันเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมในระยะยาว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม