โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นบุญ สร้างถิ่นรมณีย์ ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณภายในวัดญาณเวศกวัน ต.บางกะทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ประธานมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมมะ (มตธ.)ร่วมกับธนาคารจิตอาสาความสุขประเทศไทย ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการ “รมณีย์ที่เรา” ซึ่งเป็นโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นบุญ สร้างถิ่นรมณีย์ ดำเนินการโดยมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ (มตธ.) ร่วมกับธนาคารจิตอาสา/ความสุขประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยที่มาของโครงการฯ นี้ มีความมุ่งหมายที่จะสร้างถิ่นรมณีย์ หรือพื้นที่ร่มรื่นร่มเย็นด้วยต้นไม้ ให้เกิดขึ้นในวัดทั่วประเทศไทย โดยเปิดโอกาสและเชิญชวนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญในรูปแบบใหม่ อันเราเรียกว่า การทำบุญสร้างถิ่นรมณีย์ ตัวอย่างของการทำบุญรูปแบบใหม่นี้

ได้แก่
o การให้ความรู้ความเข้าใจว่า การปลูกต้นไม้คือการทำบุญ และเป็นบุญที่โลกกำลังต้องการเป็นอย่างมาก
o การลงมือปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ ทั้งในที่ดินของตนเอง ที่วัด ที่ทำงาน ที่สาธารณะใกล้บ้าน และป่าเสื่อมโทรม
o การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ และเพาะกล้าไม้ แจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อสนับสนุนการให้มีการปลูกต้นไม้ ขยายบุญให้กว้างออกไป
o การเก็บกวาดใบไม้ และทำความสะอาดสถานที่เช่น วัด ให้ไร้ขยะ เป็นระเบียบเรียบร้อย เห็นแล้วสบายตา สบายใจ
o การเป็นเจ้าภาพต้นไม้ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนให้มีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด และสวนสาธารณะ เป็นต้น
o การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และช่วยกันรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ สร้างถิ่นรมณีย์ ที่วัด ที่สาธารณะ แม้ในที่ดินส่วนตัวของแต่ละคน ก็เป็นบุญ เพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ ที่สรรพชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกัน
นอกจากเชิญชวนกันทำบุญสร้างถิ่นรมณีย์แล้ว ทางโครงการฯ ก็ยังมุ่งหมายให้ประชาชนได้สัมผัสกับความสุขจากสถานที่ที่เป็นรมณีย์ด้วย เพราะเป้าหมายสุดท้ายของการสร้างถิ่นรมณีย์ ก็คือ การได้อาศัยสภาพแวดล้อมที่เป็นรมณีย์ หรือธรรมชาติที่ร่มรื่น ช่วยชุบชูชีวิตให้สดชื่น เกื้อกูลให้ผู้คนเกิดรมณีย์ที่ใจ คือมีความสุขกายเย็นใจ มีความเครียดน้อย มีจิตใจอ่อนโยน และเอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเหลือกันได้มาก

ได้ร่วมกันทำบุญรูปแบบใหม่ ด้วยการทำปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงต้นไม้ในวัด ด้วยการตักจอกแหนเพื่อให้น้ำสะอาด และด้วยการกวาดใบไม้และทำความสะอาดบริเวณวัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้ง ๓ อย่างนี้ ถือเป็นการบำรุงรักษาพื้นที่รมณีย์ในวัดญาณเวศกวัน ที่คณะสงฆ์และญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นไว้แล้ว โดยในช่วงท้ายของกิจกรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้พาญาติโยม สัมผัสประสบการณ์ให้เกิด “รมณีย์ที่เรา” เพื่อให้ได้ประโยชน์จากสภาพรมณีย์ในวัดแห่งนี้ด้วย

กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการเปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นบุญ สร้างถิ่นรมณีย์ เพราะเป็นกิจกรรมครั้งแรก และจัดในวัดที่ถือเป็นต้นแบบของการสร้างถิ่นรมณีย์
ทั้งนี้ ก็เพื่อเชิญชวนให้วัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ช่วยกันสร้างพื้นที่รมณีย์ในวัด และขอเชิญชวนบุคคล รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรธุรกิจทั้งหลาย มาร่วมกันทำบุญสร้างถิ่นรมณีย์ โดยอาจจะทำกันเอง หรืออาจมาทำร่วมกันกับโครงการฯ ก็ได้
มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ยังต้องการเพื่อนร่วมทำบุญอีกมาก อาทิ นักภูมิสถาปนิก นักปลูกต้นไม้ นักการสื่อสาร Influencer และจิตอาสา ที่จะมาร่วมกันเป็น “ทีมนักสร้างถิ่นรมณีย์” เพื่อช่วยกันสร้างถิ่นรมณีย์ กลับคืนสู่พระพุทธศาสนา ให้ยังประโยชน์สุขแก่โลกและสรรพชีวิต

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม