“บิ๊กหมอก” นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษา KU BCD นำทัพขุนพลเปิดแถลงการณ์กับสื่อมวลชนภาคตะวันออก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ.บ้านนายถึก อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดแถลงการณ์ กับสื่อมวลชนภาคตะวันออกที่ฉะเชิงเทรา KU CARE Class One The Change-Agent Readiness Executive Program รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่สร้างให้ผู้บริหารระดับสูง..กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมี รศ.ดร.สุวรรณี แสงมหาชัย ที่ปรึกษา KU BCD ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตร KU BCD คุณธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเรืองวาสสแตนเลสอินดัสเตรียล จำกัด คุณนันทภัค ธชพวงมาลี กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยภัทร ออสส์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมแถลงการณ์ในแนวความคิดในโครงการดังกล่าว ส่วนความเป็นมาของหลักสูตรโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมเกิดจากสภาวะโลกร้อน ขาดการแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจถดถอยจากอิทธิพลด้านเศรษฐกิจการเมืองระดับโลกวิกฤตด้านสาธารณสุขและสุขภาพอันเกิดจากโรคอุบัติใหม่ ตลอดจนความท้าทายใหม่ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำให้การเติบโตของประเทศตั้งแต่ช่วงวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ผ่านมาประสบปัญหาและความท้าทายต่างๆมากมายความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายมาเป็นวาระของโลกที่นานาอารยประเทศต้องให้ความสำคัญและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากรอบการเจรจา cop28 โลกบรรจุข้อตกลงการรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกไม่ให้สูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและยังเห็นพ้องต้องกันในการยุติการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สและถ่านหินซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นปริมาณ 3 ใน 4ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถือเป็นการเริ่มต้นของการสิ้นสุดของเชื้อเพลิงฟอสซิล ความพยายามของทุกภาคส่วนดังกล่าวภายในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนมุ่งเป้าไปที่การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงศักยภาพและประสบการณ์ของผู้นำในภาคธุรกิจเอกชนมาร่วมแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ต่างๆในระยะเวลาและยังเป็นการส่งเสริมเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบุคลากรคุณภาพมากกว่า 80 ปีโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์กรความรู้และสภาพสิ่งแวดล้อมในการต่อยอดการเรียนรู้ที่โน้มนําผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio based products) และทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงขบวนการที่จะสามารถนำกลับมาใช้(Circular concept) และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อม(Green business model) อันจะช่วยลดการสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปณิธานที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
จากความสำเร็จของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืนหรือหลักสูตร KU CARE ในรุ่นที่ 1 ที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้นำระดับแนวหน้าที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านความคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมโดยมุ่งหวังรวมพลังผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของคนไทยในอนาคต
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 1.พัฒนาบุคลากรระดับผู้นำของประเทศที่มีทักษะของผู้นำในสหัสวรรษที่ 21 ที่สามารถนำแนวคิดด้าน SDG และ Bio- Circular-Green(BCG) Martin Luther king 2.แจ้งผู้นำทางสังคมที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง(Change agent) เพื่อบรรจุเป้าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ยั่งยืน 3.แบ่งปันแนวคิดในการตอบโจทย์ปัญหาและความท้าทายผ่านการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มุ่งบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจสู่องค์กรชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับ

#คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม 1.เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคเอกชน(บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด)หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนสถาบันอุดมศึกษาที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับ C-level executives หรือระดับรองอธิบดี 2.ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยงาน 3 เหล่าทัพและตำรวจที่มีอัตราไม่ต่ำกว่า พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรี 3.บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเหมาะสมให้เข้ารับการอบรมเนื่องด้วยเป็นผู้มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ
#เวลาและสถานที่..วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 67 -20 ตุลาคม 67 ระหว่างเวลา 13.00 นถึง 18:00 น โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่โรงแรม Asawin Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต
#ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUBCD) โทร.02-561-2775 ดร.สุขุมาภรณ์ พูลสวัสดิ์ (ผู้จัดการทั่วไป) โทร.083-5163653
คุณสุภัทรา ม่วงแพ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ) โทร.084-3357888
หลักสูตรที่สร้างให้ผู้บริหารระดับสูงกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมได้จริง

อาษา/ปรึญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม