อธิบดีกรมเจ้าท่า

อธิบดีกรมเจ้าท่า แสดงวิสัยทัศน์ ด้านบทบาทหน่วยงานต่อการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย

           นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์แก่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องความคาดหวังของหน่วยงานต่อการพัฒนากำลังรบทางเรือในอีก 20 ปีข้างหน้า และบทบาทของหน่วยงานต่อการรักษาผลประโยชน์ของไทยทางทะเล สืบเนื่องมาจากกองทัพเรือได้มอบหมายให้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการประชุมวิชาการของกองทัพเรือครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “การพัฒนากำลังรบทางเรือภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องตรรกะและกระบวนการจัดหากำลังรบทางเรือ การกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือแก่สาธารณชน โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือได้ขอเข้าสัมภาษณ์อธิบดีกรมเจ้าท่า ในประเด็นคำถามสำคัญได้แก่ มุมมองของกรมเจ้าท่าว่าทะเลมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด กรมเจ้าท่าได้รับประโยชน์ด้านใดบ้างจากทะเลไทย และบทบาทของกรมเจ้าท่าต่อการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลเป็นไปในทิศทางใด

        ทั้งนี้ ภายหลังให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น อธิบดีกรมเจ้าท่าได้เน้นย้ำว่ากรมเจ้าท่าให้ความสำคัญต่อทรัพยากรทางทะเลของไทย ซึ่งกรมเจ้าท่าเองมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้าทางเรือ การขุดลอกร่องน้ำทางทะเล ฯลฯ และพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับกองทัพเรือ ทั้งยังผลักดันให้บุคลากรของหน่วยงานทำงานแบบบูรณาการ ให้เกิดเป็นการทำงานแบบมิติใหม่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และประชาชนสืบไป

  พัชรพล  ปานรักษ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ