รวมพลังซอฟพาวเวอร์ด้านสุขภาพ วิถีชุมชน อาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น ปักธงชู กาญจนบุรีเมืองแห่งสุขภาพและความสุข

ที่ห้องขุนช้างโรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี ได้มีการประชุมจัดตั้งสมาคมกาญจนบุรีเวลเนส โดยมีนางสาวยุพา นาคา พานิชจังหวัดเป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอภิชัย ชัยชมภู ,นางรัชนี โพธิสัตยาพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี นางสมมาตร  คำถนอม วัฒธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาสมาคมกาญจนบุรีเวลเนส เพื่อเตรียมผลักดันโครงการ “กาญจนบุรีเมืองแห่งสุขภาพและความสุข “Kanchanaburi Wellness&Happiness City สืบเนื่องจากกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติ เมืองป่าต้นน้ำ อารยธรรม ประวัติศาสตร์ ทุนทางสังคม ด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีภาวะผู้นำสูง กระจายไปทั้ง 13 อำเภอ ด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์  “เป็นเมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ และเป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จาก การประเมินของ Global Wellness Institute ระบุถึงกระแสโลกว่า การท่องเที่ยงเชิงสุขภาพจะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดจากปีนี้ไปอีกหลายปี โดยเติบโตเฉลี่ยสูงถึงปีละ 20.9% และมูลค่าสาขานี้จะทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024 โดยอัตราการเติบโตของ Wellness Tourism ในทวีปเอเชียสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก เติบโตขึ้น 33%

ประเทศไทยถือว่ามีจุดแข็งในเรื่องของเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี อาหารไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์ นวดแผนโบราณ ซึ่งจัดเป็น Soft Power ที่สามารถนำมาใช้ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 35 จาก Global Soft Power Index 2022 จัดทำโดย Brand Finance จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งด้านอาหาร เกษตรอินทรีย์ อาหารท้องถิ่นที่มีเรื่องราว แหล่งท่องเที่ยวลดความเครียด ผ่อนคลายสุขภาพจิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วัดวาอาราม กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น เดินป่า เที่ยวชมธรรมชาติ พายเรือ การนวด การอบสมุนไพร และการแช่น้ำพุร้อน สุวคนธบำบัด วารีบำบัด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม การฝึกสมาธิแนวพุทธศาสนา การอาบป่าฯลฯ

จากการสำรวจเบื้องต้น ในจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในแต่ละ อำเภอ มากกว่า 40 ราย ที่พร้อมพัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพ ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาไทยและแผนไทย ทั้งที่พักโฮมสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธรรมชาติ วัฒนธรรมพื้นถิ่น อาหาร และการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีถิ่น ฯลฯ

จากทรัพยากรดังกล่าว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจึงได้มีการปรึกษาและมีมติให้มีการ จัดตั้ง  “สมาคมกาญจนบุรีเวลเนส ” ขึ้น มีคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมซึ่งมาจากผู้ประกอบการเวลเนส รวม 42 คน โดยมีนางณฐิสิณี เต็งเที่ยง   ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกาญจนบุรีเวลเนส  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ และความสุข โดยได้นำเสนอไปยังจังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ และได้มอบหมายให้พานิชย์จังหวัด เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้คำปรึกษาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม