ค่ายสีหราชเดโชชัย ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธุ์ดี สู่ “อาร์มี่แลนด์”

ร.8 ขับเคลื่อน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธุ์ดี สู่ “อาร์มี่แลนด์” ศูนย์การเรียนรู้ค่ายทหาร ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหาราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย กรมทหารราบที่ 8 ขับเคลื่อน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธุ์ดี และเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักคุณภาพดีและกระจายผ่านให้กับประชาชนในพื้นที่


โดย พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) มีดำริให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ,สร้างอาชีพและรายได้, เป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์ไม่ปกติ และเพื่อเตรียมการพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร “อาร์มี่แลนด์” เชิงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และการร่วมกิจการการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในค่ายสีหราชเดโชไชย


โดย ที่ผ่านมา ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหาร เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้สามารถรักษาไว้สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงาน หรือประชาชน เมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน ต่อไป.


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : รพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ