เพชรบูรณ์ : ตร.ทล.ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัส ส่งเสริมให้กำลังพลมีกินมีใช้

วันที่ 31 ก.ค.2565 วัฒนธรรม 3 วินัย ของ พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ที่ต้องการให้กำลังพลมีวินัยด้านการเงิน, วินัยต่อตนเอง, และวินัยต่อสังคม สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ จึงขานรับนโยบายดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ติดตั้งป้ายแปลงผักสวนครัว, ป้ายโรงเรือนเลี้ยง เป็ด-ไก่-ไข่ ให้เกิดความสวยงามอย่างถาวรและยังเป็นสวัสดิการของครอบครัวข้าราชการตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการจัดทำโครงการฯ ข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัวได้บริโภคไข่เป็ด ไข่ไก่ และผักปลอดสารพิษเป็นประจำทุกวันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ครัวเรือน ทั้งนี้ไข่เป็ดและไข่ไก่ของโครงการฯ นี้ จิตอาสาตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ยังได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วย

พ.ต.ต.วรบดินทร์ เลิศศุภสินสถิต เปิดเผยว่าโครงการฯ นี้ได้นำกำลังตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ ช่วยกันเริ่มทำโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยเปลี่ยนพื้นที่รกร้างด้านหลัง ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. พื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ โดยแบ่งพื้นที่แปลงผักสวนครัว พื้นที่เลี้ยง เป็ดไข่ จำนวน 20 ตัว ไก่ไข่ไฮบริดสายพันธุ์โรมีนบราวน์ 50 ตัว พื้นที่เลี้ยงปลานิลปลาทับทิม 300 ตัว และพื้นที่ปลูกต้นไม้ผล โดยมีแนวคิดให้กำลังพลมีความพอเพียง พอประมาณ พออยู่ พอกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

โดยยึดหลักการ ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม ที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ตลอดจนเสริมสร้างจิตใจของคนทั้งชาติทุกระดับชั้น ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สถานีตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์เห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสถานีตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ขึ้น “ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง ทำทุกอย่างด้วยสำนึก เพราะเราคือตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์”.

ภาพ-ข่าว สมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม