อบต.พระแก้ว จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ สร้างชุมชนน่าอยู่

สุรินทร์-อบต.พระแก้ว จัดกิจกรรมคัดแยกขยะสร้างชุมชนให้น่าอยู่ดูแลสุขภาพชาวบ้านให้ปลอดโรคปลอดภัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายธีระศักดิ์ กันนิดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมฝ่ายบริหารและทีมสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ร่วมกันจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลสุขภาพชาวบ้าน โดยการตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน และให้ความรู้เรื่องการบริหารขยะในชุมชน โดยการจัดหาถังขยะเพื่อคัดแยกขยะแห้ง ขยะเปียก และจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ

บ้านหรือที่พักอาศัยถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ในการอยู่อาศัย และทำกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตและสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานที่รีบเร่งแข่งกับเวลา ทำให้ประชาชนละเลยต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว และไม่มีการจัดการดูแลที่พักอาศัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานในครัวเรือน เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปรุง-ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอการจัดการมูลฝอย น้ำเสีย รวมทั้งสัตว์และแมลงพาหะนำโรค หรือละเลยการสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ก็อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ ไวรัสตับอักเสบ โรคไข้เลือดออก เป็นต้น

โรคต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการจัดการด้านการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดแวดล้อมและการปรับปรุงพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว นำโดยนายธีระศักดิ์ กันนิดา นายกฯอบต.พระแก้ว ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงได้จัดทำโครงการ จัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบ ให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ให้มีความใส่ใจต่อสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป.

ภาพ-ข่าว พูนสิน ยั่งยืน ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม